वार्षिक करमागणी मुलभूत माहिती भरा(पाणीपट्टी)

कराचा प्रकार
१.सामान्य पाणीपट्टी

२.खासपाणीपट्टी