घरपट्टी करवसुलीमागील महिना अखेर झालेली वसुली
चालू महिना अखेर झालेली वसुली

मागील महिना अखेर झालेली वसुली
चालू महिना अखेर झालेली वसुली

मागील महिना अखेर झालेली वसुली
चालू महिना अखेर झालेली वसुली

मागील महिना अखेर झालेली वसुली
चालू महिना अखेर झालेली वसुली