वार्षिक करमागणी मुलभूत माहिती भरा(घरपट्टी)
वर्षाच्या सुरुवातीस येणे रक्कम


कराचा प्रकार
१.घरपट्टी

२.विजकर

3.सफाई कर

4.इतर